Wie we zijn

Wie we zijn

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie. 

 

Wij geven via het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer.

De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Wij zorgen voor een goede begeleiding en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

De structuur van onze stichting is transparant. De lijnen zijn kort. We zijn direct bereikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Onze kernwaarden

  • Zorgzaam en dichtbij
  • Werken vanuit het belang van de deelnemers
  • Maatschappelijke verantwoord opereren

Ons bestuur

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard werkt met een directeur/bestuurder (Arjenne Timmer) en een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit mevr. M. Holst-Brink, dhr. E. Olyslager en mevr. G. Smit-Raggers

ANBI-erkend

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is ANBI-erkend

anbi

Beloningen

De directeur/bestuurder en de medewerkers van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de CAO Zorg en Welzijn. De Raad van Toezicht functioneert onbezoldigd.

Beleidsplan Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard 2015

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding

2.0 Strategie

2.1 doel van de stichting

2.2 bereiken van doelen

2.3 voordeel voor samenwerkingspartners

2.4 begeleiding en ontwikkeling

2.5 opzet en behoud van activiteit/project

2.6 publicatieplicht

3.0 Bestedingsbeleid

3.1 inleiding

3.2 bron van inkomsten

3.3 verdeling inkomsten

4.0 Visie en beleid

4.1 inleiding

4.2 Kwaliteitswaarborg

4.3 Projecten

4.4 Overige werkzaamheden dienend aan de dagbesteding

5.0 Structuur van de organisatie

5.1 Organogram

5.2 Medewerkers en vrijwilligers

5.3 Administratieve organisatie

Bijlage:

  1. Uittreksel KvK
  2. Jaarrekening 2014
  3. Statuten
  4. Certificeringen

 

1.0 Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleidsplan vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering en goedgekeurd door de raad van toezicht. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

De stichting heeft een AGB registratie en is toegelaten als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Beide documenten zijn aan dit beleidsdocument toegevoegd in bijlage 4.

Momenteel bestaat de stichting uit 8 locaties waar 50 deelnemers dagbesteding ontvangen.

2.0 Strategie

2.1 Doel van de stichting

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: “Het bieden van een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

De stichting coördineert werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt de hierbij benodigde begeleiding. De continuïteit van deze werkplekken is van belang voor de stichting.

 2.2 Bereiken van doelen

De stichting zal bedrijven aanmoedigen gebruik te maken van diensten welke mensen met een verstandelijke beperking kunnen uitvoeren. Deze diensten kennen geen restricties naast het feit dat de mensen in staat moeten zijn tot het uitvoeren ervan.

 2.3 voordeel voor samenwerkingspartners

Naast dat het een sociale ondersteuning is aan mensen met een verstandelijke beperking is het voor bedrijven ook zeer voordelig om gebruik te maken van deze diensten. De diensten worden in principe gratis beschikbaar gesteld.

 2.4 Begeleiding en ontwikkeling

Begeleiding van de mensen met een verstandelijke beperking is noodzakelijk. De stichting biedt daarom in principe geen mensen met verstandelijk beperking aan zonder hierbij begeleiding te geven. Hiervoor is goed overleg met het bedrijf van belang aangezien de begeleiding de activiteit ook moet beheersen. Het is een optie dat er een gecertificeerd begeleider reeds binnen het bedrijf aanwezig is. In dit geval kan er gesproken worden over een vergoeding voor deze begeleider. Dit zal vervolgens gebaseerd worden op de vergoeding welke de stichting krijgt voor de begeleiding van de betreffende mensen, rekening houdend met het aantal uren op de bewuste activiteit/project en onder aftrek van coördinatie kosten.

 2.5 opzet en behoud van de activiteit/project

In grondslag is het doel van de stichting mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding te bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de ontvangsten verdeeld zullen worden over de begeleiding, het opzetten van activiteiten/projecten en het behouden hiervan.

Mocht een bedrijf een activiteit/project willen opstarten dan begrijpt de stichting dat dit mogelijk kosten met zich mee brengt. Er kan een verzoek bij de stichting worden ingediend om hiervoor een bijdrage te ontvangen. Mocht de activiteit/project niet rendabel zijn en het bedrijf denkt aan een mogelijke staking dan zal de stichting dit zeer betreuren. Hiervoor biedt de stichting de mogelijkheid om onderbouwd aan te tonen hoe verlieslijdend de activiteit is en mogelijkerwijs kan de stichting hierin een bijdrage leveren.

De stichting heeft als voorwaarden dat er geen leveringsplicht is. Er zal door de bedrijven altijd een risico worden gelopen dat de mensen niet aanwezig zijn of niet functioneren naar verwachting. De stichting kan niet de verantwoordelijk worden gehouden over de consequenties hiervan. De stichting zal te allen tijde alles aan doen om de benodigde diensten zo goed mogelijk in te vullen en begeleiden.

2.6 publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website “stichtingdagbestedingkrimpenerwaard.nl”. Op de website staat het beleidsplan in hoofdlijnen.

3.0 Bestedingsbeleid

3.1 inleiding

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling.

In artikel 16 van de statuten wordt de bestemming van het liquidatiesaldo beschreven. Daarin staat vermeld dat het “niet anders wordt bestemd dan ten behoeve van een ANBI gerangschikte organisatie dan wel, in voorkomend geval, ten behoeve van een andere organisatie welke het algemeen belang dient of van een buitenslandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.”

3.2 bron van inkomsten

De vaste inkomsten welke de stichting zal ontvangen, is voor de begeleiding van de cliënten.

Met diverse zorgaanbieders is er een overeenkomst voor de begeleiding die de stichting geeft aan de mensen binnen de dagbesteding. Door deze zorgaanbieders wordt een vergoeding aan de stichting verstrekt. De stichting heeft overeenkomsten met:

-Ipse de Brugge

-ASVZ

– Gemiva

– Philadelphia

Daarnaast heeft de stichting een basisovereenkomst Sociaal domein WMO voor AWBZ geïndiceerde dagbesteding met de gemeenten in de regio Midden Holland.

Aangezien niet ieder persoon via deze contracten kan lopen zal een deel van de vergoeding voor begeleiding via het persoon gebonden budget (PGB) van deze mensen binnen komen. Het streven is dat de inkomsten voor begeleiding minstens de kosten voor begeleiding dekken.

Verder zal de stichting aanspraak doen op giften of sponsoring vanuit de omgeving. Hierbij denkende aan bedrijven, gemeentes en personen. De bedrijven welke activiteiten/projecten hebben opgestart met onze hulp hebben mogelijk een positief resultaat hiermee behaald. Dit zijn bedrijven waarbij de stichting de kans op een donatie hoger inschat. Deze bedrijven zullen hiervoor ook aangemoedigd worden.

3.3 verdeling inkomsten

De stichting heeft begeleiders in dienst welke gekwalificeerd zijn om met de mensen te werken welke zich aansluiten bij de stichting. Deze begeleiders zijn in dienst van de stichting wat een vaste kostenpost zal vormen.

Verder wordt er jaarlijks gekeken wat er naast personeelskosten en overige bedrijfskosten overblijft voor de activiteiten/projecten. De overige gelden zullen worden verdeeld over de verschillende activiteiten/projecten. Het bestuur zal beoordelen welke verdeling de optimale nastreving van het doel van de stichting met zich mee brengt.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Verkregen inkomsten worden ingezet ten behoeve van de doelstelling van de stichting en ten goede van de deelnemers.

4.0 Visie en beleid

4.1 inleiding

Alle projecten en overige werkzaamheden dienen het doel van de Stichting. Op basis van de doelstelling is de volgende visie omschreven: door het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze biedt de stichting extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer. De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen. Ze worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Door goede begeleiding zorgt de stichting voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Op de dagbesteding kan iedereen zich op zijn of haar eigen niveau onder kwalitatief uitstekende begeleiding ontwikkelen en werken aan persoonlijke doelen om zo meer inhoud te geven aan het eigen leven. De voortgang wordt per deelnemer regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dagbesteding vindt plaats in een setting zonder tijdsdruk waarin deelnemers zich vakmatig en qua sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Op deze wijze draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Deze visie vormt het beleid van de stichting en daarmee het format voor elk project.

 4.2 Kwaliteitswaarborg

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg en doet jaarlijks verslag van haar activiteiten om de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren. Hierbij werkt Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard ook samen met de volgende zorgaanbieders: ASVZ, Ipse de Bruggen en Gemiva-SVG groep.

Ten behoeve van de deelnemers en andere stakeholders vindt periodiek een schriftelijke evaluatie plaats. Wanneer een deelnemer (en/of ouder/verzorger) niet tevreden is over de dagbesteding, onderneemt de coördinator actie om deze situatie in overleg te verbeteren.

 4.3 Projecten

De stichting verricht de volgende werkzaamheden in het kader van dagbesteding:

Samenwerking met “Huisje van de Zeeuw” te Lekkerkerk:

bediening, keukenwerkzaamheden en facilitaire activiteiten in de lunchroom

Samenwerking met Pannenkoekenhuis “Onder De Molen”te Bergambacht:

– bediening, keukenwerkzaamheden en facilitaire activiteiten in het pannenkoekenhuis

– winkelwerkzaamheden in het winkeltje “Onder De Molen”

Samenwerking met Zorgpartners midden holland:

– Zorgcentrum “Breeje Hendrick” te Lekkerkerk:

bediening, keukenwerkzaamheden en faciliterende activiteiten

– Centrum “Geerestein” te Ouderkerk aan den IJssel:

bediening, keukenwerkzaamheden en faciliterende activiteiten

Samenwerking met Den Houten V.O.F. “lunchroom Plein 10” te Nieuw Lekkerland:

bediening, keukenwerkzaamheden en facilitaire activiteiten in de lunchroom

Samenwerking met OBS “Het Schateiland” te Lekkerkerk:

facilitaire werkzaamheden en vervaardigen van verkoopwaar voor het winkeltje “Onder de Molen”

Samenwerking met Rabobank Krimpenerwaard en Albron foodservice te Krimpen aan den IJssel:

bediening, keukenwerkzaamheden in het werklunchcafé

Groengroep die werkzaamheden zoals tuinonderhoud en overig licht onderhoud doen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De volgende overeenkomsten zijn afgesloten:

– Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek:

vv Lekkerkerk te Lekkerkerk

vv Dillettant te Krimpen aan de Lek

– Stichting Welzijn Ondersteuning Bergambacht en Vlist (SWOB)

– Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek:

tuin van “De Dertienhuizen” te Krimpen aan de Lek

In 2015 zijn de volgende projecten te verwachten:

Samenwerking met “Het Kwartier” te Stolwijk:

bediening, keukenwerkzaamheden en facilitaire activiteiten

samenwerking met “Het Cultuurhuis” te Krimpen aan den IJssel

bediening, keukenwerkzaamheden en facilitaire activiteiten

Samenwerking met Gemeentehuis te Krimpen aan den IJssel:

onderhouden van pantry’s

 

4.4 Overige werkzaamheden dienend aan de dagbesteding

Tevens heeft de stichting vervoer zelf georganiseerd zodat de doelstelling van de stichting maximaal gerealiseerd kan worden. De stichting kan de individuele deelnemer dagbesteding beiden die past bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Zoals in de statuten staat beschreven in artikel 2 “Het bieden van een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

5.0 Structuur van de organisatie

5.1 Organogram

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard kent de volgende vorm:

– Raad van Toezicht

Bestaande uit: Erik Olijslager, Geke Smit-Raggers en Marry Holst-Brink

– Directeur/bestuurder Arjenne Timmer-Wensveen.  De directeur geeft directe aansturing aan de administratie en de projecten:

 

Cliëntenraad: is in vorming, streven 2015 volledig operationeel.

April 2015: alle betrokkenen worden geïnformeerd ten behoeve van verkiesbaar stelling; elke locatie kent 1 persoon een deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemer die zitting neemt in de cliëntenraad.

Mei 2015: verkiezen van leden cliëntenraad

Juni 2015: eerste bijeenkomst cliëntenraad

Administratie: vrijwilligers- coördinatie en –administratie, personeelsadministratie, financiële administratie

Locaties dagbesteding (zie 4.1)

De structuur is visueel als volgt:

Raad van Toezicht

5.2 Huishoudelijk reglement

Hoe de gang van zaken binnen een stichting is geregeld, staat in de statuten. Er is geen apart huishoudelijk reglement.

5.3 Medewerkers en vrijwilligers

De stichting telt 23 medewerkers (12,95 fte) inclusief directie en ondersteunend personeel. Per locatie is de opbouw van begeleiding: 5 deelnemers en 1 begeleider. De begeleider is geschoold en bekwaam voor het werken met de doelgroep. Het ondersteunend personeel bestaat uit een orthopedagoog en administratief medewerkers.

Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden door vrijwilligers. Het is hierbij wel van essentieel belang dat deze vrijwilligers ook een meerwaarde kunnen zijn. Affiniteit met de doelgroep is hierbij een must. Onze stichting telt ondertussen 30 vrijwilligers.

5.4 Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door Winco administratie en advies te Krimpen aan de Lek (hierna: Winco). De jaarrekening wordt ook opgesteld door de accountant van Winco: de heer F. Wink.

De centrale administratie van de stichting bestaat uit een medewerker belast met de financiële administratie, 1 orthopedagoog belast met de clientenadministratie, een medewerker belast met de administratie van vrijwilligers en vervoer alsmede de planning van vervoer en een medewerker P&O.