Kwaliteitsborging

Wanneer een deelnemer (en/of ouder/verzorger) niet tevreden is over de dagbesteding, onderneemt de coördinator actie om deze situatie in overleg  te verbeteren.

IMG_0258

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg en doet jaarlijks verslag van haar activiteiten om de kwaliteit te bewaken en waarnodig te verbeteren.

Ten behoeve van de deelnemers en andere stakeholders vindt periodiek een schriftelijke evaluatie plaats.

ASVZ is één van de zorgpartners met wie Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard momenteel samenwerkt.

 

Privacyverklaring

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard, gevestigd aan de Twijnstraweg 67, 2941 BW LEKKERKERK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website                              : http://www.stichtingdagbestedingkrimpenerwaard.nl

Adres                          :  Twijnstraweg 67 2941 BW LEKKERKERK

Telefoonnummer       : 0180-396630

Bianca Schram-van Limborgh is de Functionaris Gegevensbescherming                                             van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard zij is te bereiken via bianca.stgkrimpenerwaard@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is hier wettelijk toe verplicht zodat wij onze zorg kunnen verlenen.

– Wij gebruiken uw gegevens voor de facturatie/declaratie van de gemaakte zorgkosten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens: 2 jaar, dit zodat we bij controle of overdracht op relatief korte termijn uw informatie nog kunnen achterhalen. Na deze termijn worden uw persoonsgegevens bij ons vernietigd.

Bijzondere persoonsgegevens: 2 jaar, dit zodat we bij controle of overdracht op relatief korte termijn uw informatie nog kunnen achterhalen. Na deze termijn worden uw bijzondere persoonsgegevens bij ons vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pz.stgkrimpenerwaard@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via bianca.stgkrimpenerwaard@gmail.com